Algemene voorwaarden (pdf formaat) De overeenkomst. De overeenkomst tussen een client (hierna deelnemer genoemd) en ED Cycling (hierna organisator genoemd) komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod (hierna evenement genoemd) van ED Cycling. Boeken. Een boeking komt tot stand na ontvangst van het online (via de website) volledig ingevulde inschrijvingsformulier of na telefonische opgave. Daarbij is expliciet akkoord gegeven door de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. De organisator bevestigt de acceptatie van een inschrijving in de vorm van een bevestiging/faktuur. Betalingen. Na het tot stand komen van de overeenkomst, dient door de deelnemer binnen 8 dagen een aanbetaling te worden gedaan. Het aan te betalen bedrag is gelijk aan 50% van de totaalsom met een minimum van 65,- euro per persoon. Het restbedrag dient uiterlijk 6 weken voor de start van het evenement in het bezit van ED Cycling te zijn. Bij boekingen binnen 6 weken voor een vertrekdatum dient per omgaande de gehele som te worden voldaan. Annulering door de deelnemer. (conform de algemeen geldende regels binnen de reiswereld). Door de deelnemer te betalen: o Bij annulering tot 42 dagen vóór de aankomstdag 30% van de totaalsom, met een minimum van 65,- euro per persoon o Vanaf de 42e tot de 21e dag voor de aankomstdag 60% van de totaalsom o Vanaf de 21e tot de 3e dag voor de aankomstdag 90% van de totaalsom o Vanaf de 3e dag voor de aankomstdag 100% van de totaalsom Herroeping aanbod. Het aanbod van de organisator kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de som of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De deelnemer heeft in dat geval recht op volledige restitutie van eventueel betaalde gelden. Opzegging organisator wegens te geringe deelname. De organisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De deelnemer heeft in dat geval recht op volledige restitutie van eventueel betaalde gelden. Prijzen. De gepubliceerde prijzen gelden per persoon, tenzij anders vermeld. De bedragen zijn gebaseerd op prijzen, heffingen, voorwaarden en belastingen zoals bekend waren, toen het programma werd samengesteld. Kennelijke fouten en vergissingen in het programma en/of bijlagen binden de organisator niet. Fietsreizen zijn incl. overnachting en halfpension, excl dranken, anders dan door het hotel worden geserveerd bij het arrangement. Prijzen zijn excl. vervoerskosten. In-de-plaatsstelling. Indien een of meerdere aangemelde reizigers verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, kunnen deze vervangen worden door andere personen. Het verzoek hiertoe dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend te zijn. Hiervoor kunnen administratie- en/of communicatiekosten in rekening worden gebracht. Reisbescheiden/documenten. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 2 weken voor de aankomstdag verstuurd. U dient een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs in uw bezit te hebben, zowel in binnenland (wettelijke identificatieplicht) als bij routes, die de grens overschrijden. Aansprakelijkheid. De organisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt voor hemzelf alsmede voor andere, door hem ingeschakelde dienstverleners. ED Cycling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen. U blijft steeds aansprakelijk voor schade aan onderkomen of schade aan of verlies van een eventuele huurfiets. Voorbehoud/aanpassing reisschema. De routes en overnachtingsplaatsen kunnen door plaatselijke omstandigheden en/of verbeteringen / wijzigingen van het programma zonder voorbericht worden aangepast. Verplichtingen van de deelnemer. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ED Cycling ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een korrekte deelnemer. De deelnemer, die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een evenement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan van verdere voortzetting worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Materiaal. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij over deugdelijk fietsmateriaal beschikt, geschikt om het evenement uit te voeren, waarvoor hij zich heeft aangemeld. Daarnaast moet de deelnemer over reservemateriaal beschikken om kleine reparaties zelf uit te kunnen voeren, zoals een reserveband en bijbehorend gereedschap. Een helm is verplicht tijdens een evenement van ED Cycling. Bagage. Alle bagage en persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde risico van de deelnemer. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage en persoonlijke eigendommen, op welke wijze deze ook veroorzaakt moge zijn. Alle deelnemers aan reizen van de organisator worden geacht een reisverzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekeringen. Bij rondreizen is per deelnemer het vervoer van 2 stuks persoonlijke bagage inbegrepen, waarvan 1 met een maximaal gewicht van 30 kg en een kleine handbagage van maximaal 5 kg. De organisator heeft het recht een teveel aan bagage te weigeren. Klachten. ED Cycling doet z'n uiterste best om uw evenement tot een succes te maken. Geconstateerde onregelmatigheden tijdens het evenement dient u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de organisator. Deze zal streven naar een passende oplossing. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet uiterlijk een maand na beeindiging van de reis de klacht schriftelijk gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Mocht de behandeling van de klacht nog niet tot tevredenheid van de reiziger worden opgelost, kan tot uiterlijk 4 maanden na de reis de bevoegde rechter ingeschakeld worden.   ED Cycling (inschrijving K.v.K. nr. 50857088) Voor de sportieve racefietser en toerfietser Made with MAGIX Rights by ED IT-Consult Twitter Volg ED Cycling Twitter Volg ED Cycling